• Тел: 061 236-30-99
  • Email: сiit.zp@gmаil.com
  • Ресурси:

Публікації співробітників кафедри в 2013 році.

Прочитано 2723 раз
Сокол І.М. Організація науково-дослідницької діяльності засобами квест-технології  / І.М. Сокол // Наукові записки Малої академії наук України. – 2013. – № 3. – С. 256-264
Біла О.В., Григоренко О.Г., Іванов С.А., Кревсун Ю.М., Морзе Н.В., Сокол І.М., Телятник К.В., Чернікова Л.А. Організація роботи методичних служб з питань інформатизації освіти у 2013-2014 навчальному році // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2013-2014 навчальному році: метод.рекомендації: у 3-ч ч. / упоряд. В.Я.Ястребова, Т.Г.Вєрозубова, - Частина ІІ. - Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2013. - 264с. 
Аджимян О.Р., Сокол І.М. Програма спецкурсу "Мережеві технології Web 2.0" (9-11 класи) / О.Р. Аджимян, І.М. Сокол // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2013. – №4. – С.44-48
Сокол І.М. Квест як сучасна інноваційна технологія навчання / І. М. Сокол // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. – Рівне : РДГУ, 2013. – Вип. 7 (50). – С. 168-171
Сокол І.М. Віртуальні педагогічні спільноти як платформа для саморозвитку педагогічних працівників [Електронний ресурс] / І.М. Сокол // Електронний збірник наукових праць КЗ "ЗОІППО" ЗОР. – 2013. – № 3 (13)
Васильченко С.В. Яким бути курсу інформатики в 5-9 класах з 2016 року? // Збірник тез IV Міжнародного освітнього Форуму "Особистість в єдиному освітньому просторі", 2013. - випуск 3 (13)
Васильченко С.В. Активізація творчої складової колективів шкіл-учасників програми Intel® «Шлях до успіху» через обласний фестиваль соціальних проектів // Науково-методичний журнал «Інформатики та інформаційні технології в навчальних закладах», №2, 2013, стр. 42-48
Васильченко С.В.  Інформатика  // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2013-2014 навчальному році: метод.рекомендації: у 3-ч ч. / упоряд. В.Я.Ястребова, Т.Г.Вєрозубова, - Частина ІІ. - Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2013. - 264с.
Кафедра інформатики та інфораційних технологій в освіті. Навчально-виховний комплекс "Ліцей економіки та інформаційних технологій". Розвиток алгоритмічного мислення учнів на основі використання середовища програмування Scratch  // Здобутки освітян Запорізького регіону. Антологія передового педагогічного досвіду закладів освіти Запорізької області. Випуск 14.  - Запоріжжя:  Акцент Інвест-трейд, 2013. - 176с.
Сокол И.Н. Использование квест-технологии для повышения ИТ-компетентности педагогов / И.Н. Сокол // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии : сб. ст. по материалам XVI междунар. заочной научно-практ. конф., август 2013 г. – М. : Изд. Междунар. центр науки и образования, 2013. – С.160-165
Сокол І.М. Веб-квест як інноваційний метод формування творчої особистості / І.М. Сокол // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2013. – № 2(9). – С.28-31
Сокол И. Обучение педагогических работников основам технологии Веб 2.0 (опыт Запорожской области, Украина): Труды пятой Международной научно-практической конференции "Полатовские чтения - 2012", 08.10-12.11.2012. - М., с.86-94
Сокол И. Н. Использование квест-технологии для повышения ИКТ-грамотности педагогов // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2013. – № 12 (декабрь)
Телятник К.В., Сокол І.М. Можливості сучасних інтернет-сервісів щодо створення віртуального навчального середовища. Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі. Матер. всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю. (м. Мукачево, 23.11.2013): у 2-х частинах. – Д.: Видавництво «Інновація», 2013. – ч. 2. – 208 с.
Сокол І.М. Віртуальні педагогічні спільноти як платформа для саморозвитку педагогічних працівників. Тенденції розвитку педагогіки та психології в 21 столітті: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції: (6-7.12.2013, м.Одеса). Одеса: ГО "Південна фундація педагогіки", 2013. - с.67-72
Сокол И.Н. Международная выставка образовательных методик BETT SHOW 2013/ И.Н. Сокол // Освітняський простір. – 2013. – № 33. – С. 8–9