• Тел: 061 236-30-99
  • Email: сiit.zp@gmаil.com
  • Ресурси:
Сокол І.М. Організація науково-дослідницької діяльності засобами квест-технології  / І.М. Сокол // Наукові записки Малої академії наук України. – 2013. – № 3. – С. 256-264
Біла О.В., Григоренко О.Г., Іванов С.А., Кревсун Ю.М., Морзе Н.В., Сокол І.М., Телятник К.В., Чернікова Л.А. Організація роботи методичних служб з питань інформатизації освіти у 2013-2014 навчальному році // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2013-2014 навчальному році: метод.рекомендації: у 3-ч ч. / упоряд. В.Я.Ястребова, Т.Г.Вєрозубова, - Частина ІІ. - Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2013. - 264с. 
Аджимян О.Р., Сокол І.М. Програма спецкурсу "Мережеві технології Web 2.0" (9-11 класи) / О.Р. Аджимян, І.М. Сокол // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2013. – №4. – С.44-48
Сокол І.М. Квест як сучасна інноваційна технологія навчання / І. М. Сокол // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. – Рівне : РДГУ, 2013. – Вип. 7 (50). – С. 168-171
Сокол І.М. Віртуальні педагогічні спільноти як платформа для саморозвитку педагогічних працівників [Електронний ресурс] / І.М. Сокол // Електронний збірник наукових праць КЗ "ЗОІППО" ЗОР. – 2013. – № 3 (13)
Васильченко С.В. Яким бути курсу інформатики в 5-9 класах з 2016 року? // Збірник тез IV Міжнародного освітнього Форуму "Особистість в єдиному освітньому просторі", 2013. - випуск 3 (13)
Васильченко С.В. Активізація творчої складової колективів шкіл-учасників програми Intel® «Шлях до успіху» через обласний фестиваль соціальних проектів // Науково-методичний журнал «Інформатики та інформаційні технології в навчальних закладах», №2, 2013, стр. 42-48
Васильченко С.В.  Інформатика  // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2013-2014 навчальному році: метод.рекомендації: у 3-ч ч. / упоряд. В.Я.Ястребова, Т.Г.Вєрозубова, - Частина ІІ. - Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2013. - 264с.
Кафедра інформатики та інфораційних технологій в освіті. Навчально-виховний комплекс "Ліцей економіки та інформаційних технологій". Розвиток алгоритмічного мислення учнів на основі використання середовища програмування Scratch  // Здобутки освітян Запорізького регіону. Антологія передового педагогічного досвіду закладів освіти Запорізької області. Випуск 14.  - Запоріжжя:  Акцент Інвест-трейд, 2013. - 176с.
Сокол И.Н. Использование квест-технологии для повышения ИТ-компетентности педагогов / И.Н. Сокол // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии : сб. ст. по материалам XVI междунар. заочной научно-практ. конф., август 2013 г. – М. : Изд. Междунар. центр науки и образования, 2013. – С.160-165
Сокол І.М. Веб-квест як інноваційний метод формування творчої особистості / І.М. Сокол // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2013. – № 2(9). – С.28-31
Сокол И. Обучение педагогических работников основам технологии Веб 2.0 (опыт Запорожской области, Украина): Труды пятой Международной научно-практической конференции "Полатовские чтения - 2012", 08.10-12.11.2012. - М., с.86-94
Сокол И. Н. Использование квест-технологии для повышения ИКТ-грамотности педагогов // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2013. – № 12 (декабрь)
Телятник К.В., Сокол І.М. Можливості сучасних інтернет-сервісів щодо створення віртуального навчального середовища. Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі. Матер. всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю. (м. Мукачево, 23.11.2013): у 2-х частинах. – Д.: Видавництво «Інновація», 2013. – ч. 2. – 208 с.
Сокол І.М. Віртуальні педагогічні спільноти як платформа для саморозвитку педагогічних працівників. Тенденції розвитку педагогіки та психології в 21 столітті: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції: (6-7.12.2013, м.Одеса). Одеса: ГО "Південна фундація педагогіки", 2013. - с.67-72
Сокол И.Н. Международная выставка образовательных методик BETT SHOW 2013/ И.Н. Сокол // Освітняський простір. – 2013. – № 33. – С. 8–9
 
Вторник, 19 Февраль 2013 15:28

Історія кафедри

Кабінет технічних засобів навчання

Історія кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті починається з 1985 року, коли в систему базових навчальних дисциплін середньої школи було введено новий предмет «Інформатика». Того ж року на базі кабінету технічних засобів навчання, який очолює Віктор Павлович Савостін, обладнується перший комп’ютерний клас з 15 комп’ютерів «YAMAHA».

Першим методистом з інформатики інституту була Ольга Іллівна Бідзіля (1985– 1986 р.р.). У кабінеті ТЗН в різні роки працювали О.О. Піскун, С.В. Войнова та інші. Як окремий підрозділ інституту кабінет інформатики був створений у 1987 р., його завідувачем призначається Анатолій Олександрович Ялтуховський (1987–2001 рр.). У різні роки методистами з інформатики в інституті працювали Тетяна Леонідівна Сверж (1986–1987 рр.), Тимофій Тимофійович Трегуб (1987–1994 рр.), Людмила Антонівна Чернікова (1994–1998, 2001–2006 рр.).

Матеріальна база кабінету інформатики змінювалась разом із технічним прогресом: у 1991 році було встановлено навчально-комп’ютерні класи (НКК) «Пошук-1», у 1993 р. – «Пошук-2», у 2001 р. – НКК на базі Celeron 667.


Регіональний науково-методичний центр інформатики та інформаційних технологій навчання
 
У 2006 році, з метою науково-методичного забезпечення інформатизації освітньої системи Запорізької області, на базі кабінету інформатики інституту був створений Регіональний науково-методичний центр інформатики та інформаційних технологій навчання (наказ Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації № 174 від 17.04.2006) у складі: керівник – Л.А. Чернікова, старші викладачі О.М. Федько, С.В. Васильченко, К.В. Телятник та наукові співробітники О.М. Керекеш й А.О. Рянічева.
 
Центр веде активну діяльність за різними напрямами інформатизації освітнього простору Запорізької області, отримуючи позитивні відгуки та схвалення результатів роботи.
2008 рік: почесний диплом дирекції освітніх програм корпорації Intel «Кращому навчальному центру України»; диплом лауреата конкурсу на V Всеукраїнській виставці-презентації «Освіта України. Інноваційні  технології  навчання» за інновації у впровадженні ІКТ в освітню практику;
2010 рік: подяка за організацію і проведення заходів, присвячених Дню безпечного  Інтернету  в 2010 році висловлена  дирекцією  ТОВ «Майкрософт Україна» від імені Коаліції за безпеку дітей в Інтернеті; диплом за вагомий внесок у модернізацію національної системи освіти за результатами Міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади  – 2010».
2011 рік: диплом за значні успіхи у впровадженні інноваційних освітніх програм Intel та вагомий внесок у формуванні ІКТ-компетентності педагогів та учнів від представництва Intel в Україні; диплом лауреата конкурсу та золота медаль в номінації «Інформаційно-комунікаційні технології в навчальній, науково-методичній діяльності закладу післядипломної педагогічної освіти», який проходив у рамках Національної виставки «Іноватика в сучасній освіті»; диплом за участь у конкурсі на кращий веб-сайт навчального закладу «Веб-сайт – обличчя успіху», який проходив в рамках XІV Міжнародної виставки «Сучасна освіта в Україні – 2011»;
2012 рік: диплом переможця конкурсу «Інновації в навчальних закладах, які сприяють формуванню інформаційного суспільства в Україні» в рамках Ювілейної виставки «Сучасна освіта в Україні – 2012», за створення обласного освітнього ресурсу «ЗапоВікі».
2013 рік: диплом від компанії «ВОЛЯ» за вагомий вклад в реалізацію проекту «Безпечний Інтернет для дітей»; подяка дирекції ТОВ «Майкрософт Україна» за сприяння  в організації та проведенні ІХ Всеукраїнського конкурсу «Вчитель-новатор»; диплом від представництва Intel в Україні за послідовність та стабільність у впровадженні ІКТ в освіті.
 
У 2012 році керівником центру Черніковою Людмилою Антонівною захищена дисертація кандидата педагогічних наук «Розвиток інформаційно-технологічної компетентності вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти» за спеціальністю 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти.

Кафедра інформатики та інформаційних технологій в освіті
 
Кафедра інформатики та інформаційних технологій в освіті була створена 1 лютого 2013 року за рішенням Вченої ради КЗ «ЗОІППО» ЗОР (протокол № 1 від 31.01.2013) шляхом реорганізації обласного науково-методичного центру інформатики та інформаційних технологій в освіті. У складі: завідувач кафедрою - Чернікова Л.А., к.п.н.; професор – Савін В.В., д.ф.-м.н; доцент - Іванов С.А., к.т.н.; старші викладачі - Васильченко С.В., Сокол І.М., Телятник К.В.; методист - Іванісова С.І.
 
Актуальність роботи кафедри зумовлена пріоритетними напрямками державної політики в освітній галузі, які визначені у таких документах: Законах України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» та «Про Національну програму інформатизації», Указах Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні», Державній цільовій програмі «Впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2015 року» та ін.
 
Розвиток глобального процесу інформатизації суспільства веде до формування не тільки нового інформаційного середовища проживання людей, але й нового, інформаційного укладу їхнього життя і професійної діяльності. Це означає, що і система освіти повинна вирішувати принципово нову глобальну проблему, пов'язану з підготовкою учнів до життя і діяльності в умовах інформаційного світу. Принципово нових підходів потребують і проблема інформатизації самої освіти не тільки як стратегічно важливий напрям розвитку власне системи, але і як фундаментальна наукова проблема. Це ставить нові завдання і перед системою підвищення кваліфікації вчителів, тому що саме від рівня розвитку ІТ-компетентності педагогів залежить успішність процесу інформатизації. Це зумовлює необхідність створення ефективної, динамічної, гнучкої системи підвищення кваліфікації вчителів у галузі інформаційних технологій.
 
З 2014 року на основі ліцензії МОН України (серія АЕ №527288 від 02.10.2014р.) кафедрою започаткована перепідготовка фахівців за спеціальністю 7.01010301 Технологічна освіта галузі знань 0101 Педагогічна освіта кафедра розпочала підготовку, кваліфікація «Вчитель інформатики». В установленому порядку були розроблені та затверджені нормативні документи: освітньо-кваліфікаційна характеристика, освітньо-професійна програма, засоби діагностики якості вищої освіти та навчальний план спеціальності; створено методичне забезпечення навчального процесу перепідготовки фахівців. На сайті дистанційного навчання кафедри для підтримки навчальних дисциплін були розміщені методичні матеріали для самостійного вивчення окремих тем, конспекти лекцій з дисциплін інші навчально-методичні матеріали. 25 серпня 2015 року 19 вчителів інформатики м. Запоріжжя отримали дипломи спеціалістів.
 
З 2015 по 2018 роки перепідготовка фахівців здійснювалась за спеціальністю 014.10 «Середня освіта (інформатика)» кваліфікація «Вчитель інформатики» (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст), ліцензія – серія АЕ №636133 від 15.04.2015 р. За цей період 71 вчитель інформатики Запорізького регіону отримали диплом спеціаліста.
 
У 2016 році старшим викладачем кафедри Сокол Іриною Миколаївною захищена дисертація кандидата педагогічних наук «Підготовка вчителів до використання квест-технології в системі післядипломної освіти» за спеціальністю 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти.
 
У квітні місяці 2017 року кафедру очолив доцент кафедри, кандидат фіз.-мат. наук Швець Юлій Олександрович.

Кафедра інформатичної та технологічної освіти
З 1 квітня 2020 року кафедра перейменована на кафедру інформатичної та технологічної освіти, до основної категорії педагогічних працівників приєднались вчителі трудового навчання та курсу "Технології. 

Склад кафедри
 
 
 
 
 
 
 
 
Склад Кафедри у 2020 році:
- Швець Ю.О., завідувач кафедри, доцент, к.ф-м.н.; 
- Іванов С.А., доцент, к.т.н.
- Сокол І.М., доцент, к.п.н.
- Стадниченко К.В., старший викладач
- Лукачевич А.Ф., старший викладач
- Здоровець О.О., лаборант
- за сумісництвом: Чернікова Л.А., доцент, к.п.н., Тараненко В., старший викладач.
 
Склад Кафедри у 2019 році (ІІ півріччя): Швець Ю.О., завідувач кафедри, доцент, к.ф-м.н.;  Іванов С.А., доцент, к.т.н.; Сокол І.М., доцент, к.п.н.; Стадниченко К.В., старший викладач; Давидовський В.М., старший викладач; Здоровець О.О., лаборант;  Чернікова Л.А., доцент, к.п.н. (за сумісництвом). І півріччя: Швець Ю.О., завідувач кафедри, доцент, к.ф-м.н.; Іванов С.А., доцент, к.т.н.; Сокол І.М., доцент, к.п.н.; Стадниченко К.В., старший викладач; Собакар О.О., старший викладач; Здоровець О.О., лаборант. За сумісництвом: Іванісова С.І., старший викладач; Чернікова Л.А., доцент, к.п.н.
 
Склад Кафедри у 2018 році: Швець Ю.О., завідувач кафедри, доцент, к.ф-м.н.; Іванов С.А., доцент, к.т.н.; Сокол І.М., доцент, к.п.н.; Стадниченко К.В., старший викладач; Собакар О.О., старший викладач; Корнієнко В., лаборант. За сумісництвом: Задорожкіна Я.С., старший викладач; Іванісова С.І., старший викладач; Чернікова Л.А., доцент, к.п.н.; Давидовський М.В., старший викладач.
 
Склад Кафедри у 2017 році: Швець Ю.О., завідувач кафедри, доцент, к.ф-м.н.; Іванов С.А., доцент, к.т.н.; Сокол І.М., старший викладач, к.п.н.; Телятник К.В., старший викладач; Собакар О.О., старший викладач. За сумісництвом: Чернікова Л.А., доцент, к.п.н.; Задорожкіна Я.С., старший викладач; Іванісова С.І., старший викладач.
 
 
Склад Кафедри у 2014-2016 р.р.:  Чернікова Л.А., завідувач кафедри, доцент, к.п.н.; Швець Ю.О., доцент, к.ф-м.н.; Іванов С.А., доцент, к.т.н.; Сокол І.М., старший викладач, к.п.н.; Телятник К.В., старший викладач; Собакар О.О., старший викладач; Задорожкіна Я.С., старший викладач; Нікулочкіна О.В., доцент (за сумісництвом); Іванісова С.І., методист.
 
Склад Кафедри у 2013 році: Чернікова Л.А., завідувач кафедри, доцент, к.п.н.; Швець Ю.О., доцент, к.ф-м.н.; Іванов С.А., доцент, к.т.н.; Васильченко С.В., старший викладач; Телятник К.В., старший викладач; Сокол І.М., старший викладач;  Іванісова С.І., методист.
 
Понедельник, 08 Октябрь 2012 16:53

Наші партнери

Організація Назва документа про співпрацю Термін дії Координатори
Проект «Міксіке в Україні» Договір з 01.10.2015 
Чернікова Л.А.
Сокол І.М.
Нікулочкіна О.В.
ТОВ «ІТ-Інтегратор» Меморандум
07.02.2018 - 31.12.2022
Чернікова Л.А.
Чернівецький національний університет Договір
03.12.2018 - 03.12.2024
Чернікова Л.А.
 
Хмельницький ОІППО Договір
2019-2023
 
Чернікова Л.А.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Вчи.ком.юа» Договір
20.09.2017 - 31.12.2019
завершено
Чернікова Л.А.
Нікулочкіна О.В.
 
Опубликовано в Наши партнеры
Понедельник, 08 Октябрь 2012 15:41

Важливi посилання

Веб-ресурси Кафедри
Інформаційна система управління освітою (ІСУО), координатор: Григоренко О.О.
Платформа дистанційного навчання кафедри ІІТО, координатори: Швець Ю.О., Кібко Р.Г.
Сайт програми «Школа сучасних знань», координатори: Швець Ю.О., Кібко Р.Г.
Он-лайн карта профільного навчання, координатор: Григоренко О.О.

Веб-ресурси ЗОІППО
Міжструктурна науково-дослідна лабораторія «Інноваційні технології розвитку професійної компетентності вчителів у системі післядипломної освіти» 
Постійно діюча науково-дослідна лабораторія інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами 
Науково-дослідна лабораторія з проблеми «Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти» 
Науково-дослідна лабораторія з природничих наук «Метапредметні засади забезпечення якості шкільної природничої освіти»
Опубликовано в Важные ссылки
Четверг, 06 Сентябрь 2012 15:40

Інформація для тренерів

скачать Орієнтовний текст залікової практичної роботи за результатами тренінгу «Основи ІКТ»
скачать Бланк журналу групи «Основи ІКТ» (2012)
скачать Шаблон списку навчальної групи (2009).
 
Перелік документів для звіту про проведення тренінгу, які проводяться за планом роботи ЗОІППО.
  • 1. Журнал обліку роботи групи (журнал ІКТ)
  • 2. Список групи у 2-х екземплярах (список ІКТ)
  • 3. Диск з роботами слухачів
  • 4. Заява на погодинну оплату праці (заява, заповнити тільки виділені частини)
  • 5. Копія 3-х сторінок паспорта тренера (перша, друга, прописка)
  • 6. Копія ідентифікаційного коду тренера.
  • 7. Копія диплома про вищу освіту тренера.
 
Інформація від видавництва   Про підручник Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. (+CD) для слухачів курсів
скачать  Презентація Морзе Н.В. «Всеукраїнський експеримент за програмою Партнерство у навчанні».
скачать Презентація Морзе Н.В. «Особливості навчання на курсах «Основи ІКТ».
скачать Морзе Н.В. «Методичні рекомендації до проведення майстер-класу».
скачать Орієнтовний план проведення тренінгів навчання вчителів за курсом «Основи інформаційно-комунікаційних технологій».
скачать Робоча програма тренінгу «Основи ІКТ».
Сертифікація педагогічних працівників
Лист МОН № 1/9-141 від 04.03.20 року Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти
Наказ МОНУ № 1634 від 26.12.2019 Про деякі питання проведення сертифікації в 2020 році 
Постанова КМУ № 1094 від 24.12.2019 Про внесення змін до Положення про сертифікацію педагогічних працівників
Лист МОНУ № 1/9-683 від 04.11.2019 Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників
Методичні рекомендації щодо створення, змісту та завантаження е-портфоліо
Наказ ДСЯО від 01.03.2019 №01-11/10 Про затвердження форми експертного висновку та методичних рекомендацій експертам щодо її заповнення
Наказ ДСЯО від 01.03.2019 №01-11/9 Про затвердження Методики експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації
Наказ ДСЯО від 01.04.2019 №01-11/16 Про затвердження форми анкети самооцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації
Наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 01.03.2019 №35 Про затвердження Загальної характеристики тесту незалежного тестування фахових знань та умінь учителів початкових класів, які виявили бажання взяти участь у сертифікації педагогічних працівників у 2019 році
Наказ МОНУ від 14.01.2019 №33 Про затвердження програми незалежного тестування фахових знань та умінь учителів початкової школи
Наказ Мінсоцполітики від 10.08.2018 № 1143 Про затвердження професійного стандарту "Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти"
Наказ МОН від 29.12.2018 №1486 Про встановлення строків подання реєстраційних документів педагогічними працівниками, які бажають пройти сертифікацію у 2019 році
Лист МОН від 04.01.2019 № 1/9-8 Про добровільність сертифікації педагогічних працівників
Постанова КМУ № 1190 від 27.12.2018 Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників

 
Атестація педагогічних працівників
Лист МОН № 1/9-179 від 27.03.2020 Щодо проведення атестації педагогічних працівників у 2020 в умовах карантину
Лист МОНУ № 1/9-152 від 11.03.2020 Щодо визнання підвищення кваліфікації педагогічних працівників для реалізації Концепції "Нова українська школа"
Лист МОН № 1/9-141 від 04.03.20 року Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти
Постанова КМУ № 1133 від 27.12.2019 Про внесення змін до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Лист МОНУ № 1/9-683 від 04.11.2019 Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників
Постанова КМУ № 800 від 21.08.2019 Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Лист МОНУ № 1/9-80 від 16.02.2016 Щодо атестації педагогічних працівників
Постанова КМУ № 1109 від 23.12.2015 Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників
Лист МОНмолодьспорт №2/1-13-430 від 22.02.12 Щодо надання роз'яснення з питань атестації
Лист МОНСМ України від 25.10.12 №1/9-779. Щодо атестації педагогічних працівників
Наказ МОНмолодьспорт №1473 від 20.12.11 Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників
Лист УОН ЗОДА від 08.06.2011 №14-211.2112 Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників
Лист МОНмолодьспорт №1/9-727 від 23.09.11 Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників 
 Лист МОНСМ України №1/11-8241 від 31.08.2011 Щодо поширення присвоєних у відповідності із встановленою внаслідок атестації категорії та педагогічного звання на все педагогічне навантаження
Лист МОНУ №1/9-44 від 26.01.11 Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників 
Наказ МОНУ № 930 від 06.10.2010 Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників
Наказ МОН України №102 від 15.04.93 Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
Опубликовано в Методичне об'єднання

 
Указ Президента України «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року»  
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.08.1995 № 638 Про затвердження Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року» 
Етичний кодекс учасника всеукраїнського конкурсу «Учитель року»
Наказ МОН від 31.05.2018 № 549 Про затвердження графіка проведення третього туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у 2019-2023 роках
 
Опубликовано в Методичне об'єднання
Вторник, 27 Март 2012 12:40

Як нас знайти

Адреса: головний корпус ЗОІППО
вул. Незалежної України, 57-А, м.Запоріжжя, 69035
Кабінет 9, І поверх
Режим роботи: понеділок-пятниця, 8:30-16:30
 
Зупинка транспорту:
 - Зупинка мiського транспорту:  Унiвермаг "Украiна"
 - Зупинка міського транспорту (маршрут 19): Обласне ДАЇ
 
Контактні дані:
Телефон: (061) 236-30-99
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Опубликовано в Наши контакты